Mesto/Stihl – Plastic Nozzle Holder

Mesto/Stihl – Plastic Nozzle Holder

Mesto/Stihl – Plastic Nozzle Holder


£4.00 excl. VAT

£4.80 incl. VAT


Mesto Plastic Nozzle Holder

Plastic nozzle holder with washer

Suits all Mesto & Stihl spray lances